Mandag 30. mai

12:00

Lønsj

13:00

Åpning av GrønnPraksis 22

Ordfører Jan Oddvar Skisland, Kristiansand kommune

13:15

Innovative og bærekraftige samarbeidsprosjekter – Del I

Mulighetenes hus

Raymond Bærø forteller om Mulighetenes hus i Vennesla, en organisasjon som driver kafé, klesbutikk og matbutikk og en rekke sosiale tiltak som støtter mennesker i utfordrende livssituasjoner.

Vesterålen – Fra skole til Living Lab

Prosjektleder for klima, energi og bioøkonomi i Bondelaget Svein Guldal og Harald Ribe, tidl. avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet forteller om samarbeidet mellom Sortland Videregående skole og yrkesfiskere, oppdrettere og landbruksnæringen. Lær mer om å neste generasjon utdanning for en mer prosessrettet agronomiutdanning for den blå/grønne åkeren og for sirkulær/bioøkonomi. 

Bærekraft 2.0 – Næringsutvikling i praksis

Daglig leder Magnus Nygård presenterer den spennende historie om Dokkadeltaet Våtmarksenter som i dag både en konkurransedyktig bedrift og en samfunnsaktør som bidrar til omstilling både lokalt og nasjonalt. 

Samarbeid om bærekraftige og innovative mobilitetsløsninger

Leder radikale innovasjoner hos Ruter Vibeke Harlem, formidler både tanker, erfaring og resultater, om hvordan potensialt for bærekraftig bevegelsesfrihet og grønn praksis kan utløses gjennom samskaping med offentlige og private aktører.

14:35

Pause og mingling

14:50

Innovative og bærekraftige samarbeidsprosjekter – Del II

Fra utlån til innovasjon og klimaomstilling med Lillestrøm Culture HUB

Bibliotekssjef Sølvi Tellefsen i Lillestrøm kommune vil gi deg innsikt i hvordan en kommunal virksomhet kan sette seg i førersetet for omstilling og bærekraft i lokalsamfunnet og vise hvorfor bærekraftig klimaomstilling er for viktig til å overlates til «eksperter og ildsjeler». 

Fra vernekamper til kulturmiljøinnovasjon
Sirkulær arkitektur

MMW Arkitekter har marker seg med en rekke avantagardistiske prosjekter og vist arkitektur også kan være temporære og nomadisk. Grunnlegger Magne Magler Wiggen vil fortelle om hvordan MMW gått videre for å realisere sirkulærøkonomiske prosjekter. 

16:10

Pause og mingling

16:25

Innovative og bærekraftige samarbeidsprosjekter – Del III

Hvordan bygge en ny by på folkets og planetens premisser
Grønn kompetanse med forankring i fortid og framtid

Jon Bojer Godal vil dele sine tanker om hvorfor og hvordan tradisjonshåndverk bør være sentralt i innovativ grønn praksis og hvordan det er fullt mulig å ha et høyt utviklet samfunn med et lavt energiforbruk.

17:00

Avsluttende refleksjoner

Dagen rundes av med et kort innlegg ved Kjetil Bjørklund i KS.

18:00

Åpning av Miljøuka i Kristiansand 

Åpningen foregår på Christiansholm festning. Matservering og sosialt samvær.

Tirsdag 31. mai

08:00

Kaffe og mingling

08:30

Lokal praksis i et internasjonalt perspektiv

Agder som foregangsregion i klimaomstilling nasjonalt og internasjonalt

Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen

Grønn praksis i næringslivet og potensiale for samskaping på tvers

Bjørn Kjærand Haugland, Administrerende direktør Skift

Årets grønneste praksis

Kunngjøring av årets GrønnPraksis prosjekt

09:15

Parallell A + B + C 

12:30

Lønsj

13:30

Nettverksbygging

Parallell A

Her presenteres ny viten fra forsknings- og innovasjonsfronten som er relevant for årets agenda. 

Parallell B

Her vil det fasiliteres gode diskusjoner med utgangspunkt i deltakernes dilemmaer og utfordringer.

Parallell C

Her vil utvalgte endringsagenter pitche sine prosjektidéer og få umiddelbar tilbakemelding. 

Parallell D

Her vil inviterte aktører sette opp stand og formidle erfaringer fra bærekraftig omstillingsarbeid. 

Parallell A – Forsknings- og innovasjonsfronten

10:00

Deling som strategi for bærekraftig omstilling

Seniorforsker Hege Westskog fra SUM og Include forteller om et stort forskingsprogram på bærekraftig deling. 

Styreleder Svein Hjorth-Olsen, Aust-Agder Turistforening forteller om kystledhytter og neste generasjons «miljøfyrtårn». 

10:45

Pause og mingling

11:00

Bærekraftige verdikretsløp og industriell symbiose

Professor Lars Coenen fra HLV forteller om hvordan lokalt og regional næringsutvikling både kan bli utfordringsdrevet og mer bærekraftig.  

Prosjektleder Lasse Hansen fra Vestland fylkeskommune forteller om Grøn Region Vestland. Der er det nå lagt grunnlag for 16 hub’er som viser vei for industriell symbiose.

Næringssjef Gisle Nondal i Bergen kommune forteller om Sirkulære Bergen som viser vei når det gjelder kommunene omstilling til sirkulærøkonomi. 

12:30

Lønsj

Parallell B – Fra dilemmaer til vinn- vinn løsninger

09:15

Samspel mellom klima- og naturpolitikk

Initiativtakerne i Jordnært fra Agder, Juliane Josephson og Liv Birkeland, vil peke på problemer og muligheter når det offentlige selv skal leve opp til målsetninger om kortreist mat og styrket bærekraft i sine innkjøp.

09:45

Det nye samspillet mellom klima og natur – dilemma eller nye muligheter for bærekraftig grep?

Seniorforsker Eivind Brendhaug ved Vestlandsforsking har på oppdrag av KS ledet prosjektet Samspeleffektar i lokal miljø- og klimapolitikk. Prosjektet viser betydningen av å redusere utslipp, styrke klimatilpasning og samtidig som naturmangfoldet sikres.

Klimarådgiver Hanna Fossen-Thaugland fra Tønsberg kommune, vil presentere et samarbeidsprosjekt med Drammen kommune om å kartlegge økosystemer og deres evne til å lagre karbon, håndtere klimaendringer, være leveområder for naturmangfold samt sikre friluftsliv og folkehelse.

10:15

Bærekraftig omstilling og nye finansieringspakker

Seniorforsker Anders Tønnesen fra CICERO forteller om bypakker, bygdepakker og strategier for samarbeid mellom staten og kommunesektoren. 

Kirvil Stoltenberg leder for Klimasats i Miljødirektoratet forteller om hvordan kommunene kan møtes når de går fra enkelttiltak til strategisk grep, porteføljestyring og nye finansieringspakker.

10:45

Pause og mingling

11:00

Klima- og energikrise i et rettferdighetsperspektiv

Seniorforsker Hege Westskog, SUM/Include

Reidunn Mygland, Insam AS

Miljøvernsjef Stein Erik Watne, Kristiansand kommune

Seniorforsker Anders Tønnesen, CICERO/Include

12:15

Panelsamtale

12:30

Lønsj

Parallell C – Fra potensial til prosjekt

09:15

Samarbeid og prosesser som gir gjennomføringskraft

Aasmund Bunkholt, Styreleder i Pådriv Oslo, og en representant for en Pådriv-kommune vil formidle praktiske erfaringer, resultater og ikke minst planer om veien videre for Pådriv som en arena for å realisere bærekraftig by og stedsutvikling gjennnom bred deltakelse og samskaping. 

9:40

Den grønne logistikken – Bærekraftig konseptutvikling gjennom innovativt samarbeid

Eivind Selvig, fra Civitas, innleder om konsepter, idéer og løsninger fra inn og utland for bærekraftige logistikkløsninger, 

Trond Snesrud, daglig leder i Bytjenester AS og Ingeborg Briseid Kraft, Bærum kommune og prosjektleder for Varetransport i Vestkorridoren vil fortelle om en aktørnøytral samlastingsterminal på Fornebu

10:45

Pause og mingling

11:00

Send hva som helst, hvor som helst, når som helst

Åsmund Bunkholt fra Pådriv/Nimber forteller om et radikalt system.

Matveien inn i fremtiden

Prosjektleder Inger Grimm presenterer klimasatsprosjektet «LierLøftet» hvor det satses på kortreiste opplevelser, og jobbes med klimagassreduksjoner i landbruket. 

11:45

Langemyr – Klimapositiv teknologi- og transportknutepunkt i Kristiansand

Prosjektleder Mariann Skei Fossheim, fra Infracity, forteller om en logistikkhub med karbonfangst og nullutslippsterminal. 

12:05

Hold Norge rent

Mari Mo Osterheider, fagleder forebygging og opprydding i Hold Norge Rent, innleder til samtale om hvordan vi kan forebygge synlig og usynlig forsøpling og forgiftning.

12:30

Lønsj

Parallell D – Åpen arena

09:15

Åpen arena

Her vil inviterte aktører sette opp stand og formidle erfaringer fra bærekraftig omstillingsarbeid. 

12:30

Lønsj

13:30

Åpen arena

Her vil inviterte aktører sette opp stand og formidle erfaringer fra bærekraftig omstillingsarbeid.